Colné predpisy: Povinnosti zástupcov jednotlivých súdov.

COLNÉ práv advokátov súdov

KAPITOLA I

Konanie pred Súdom pre verejnú

ODDIEL 1. ª deklaratórny HODNOTENIE A SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1. Všeobecná tabuľka.

1. Vo všetkých druhov postupov suma stanovená podľa Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ osobitné ustanovenia upravujúce ich vnímanie, Advokát nadobudnuté práva podľa tejto stupnice:

Do eur Euro
60,1 9,64
120,2 17,39
180,3 21,21
240,4 26,04
300,51 29,95
360,61 34,77
420,71 42,43
480,81 46,93
540,91 49,58
601,01 52,88
1.202,02 66,11
1.803,04 79,33
2.404,05 89,25
3.005,06 99,16
3.606,07 112,38
4.207,08 125,60
4.808,1 138,83
5.409,11 152,05
6.010,12 165,27
12.020,24 264,44
24.040,48 396,67
36.060,73 528,89
48.080,97 661,11
60.101,21 760,27
90.151,82 826,39
120.202,42 892,50
180.303,63 958,61
240.404,84 1.024,72
300.506,05 1.090,83
360.607,26 1.156,94
420.708,47 1.223,05
480.809,68 1.355,27
540.910,89 1.428,00
601.012,1 1.540,39

2. Každý 6.010,12 eur alebo frakcie nepresahujúce 601.012,10 EUR bude splatná 11,24 eur.

3. Ktoré sa týkajú postupov, ktoré nemôžu byť stanovené, alebo nie suma je stanovená, v priebehu konania;, alebo materiály zamerané nepodlieha ekonomickej kvantifikácie, a tie, ktoré neboli explicitne nastaviť špeciálny koncept vyberanie tejto povinnosti,, Advokát narastať množstvo 260 eur.

4. V bežnom procese, každý dostane právnik vedľajšieho 10 percent viac ako ciel stanovených vyššie v tomto článku.

Článok 2. Stanovenie výšky.

Sporná čiastka upraví, ako je uvedené v článkoch 251 a 252 Občianskeho súdneho poriadku, a aplikovaná clá v týchto podmienkach:

a) Advokát nesie svoje práva vyplývajúce z istiny tvrdil v dopyte, ku ktorému on pridal vymáhaných súm pre bežné a úrokov z omeškania až, a amplifikácie a ďalší, ktorí majú záujem a sú na prevedenie.

b) V protinávrhu a časového rozlíšenia, zodpovedajúce práva časovo rozlišujú v súlade s vyššie, bez ohľadu na dopyte po primárnej.

C) V procese akumulácie nadobudnuté práva advokát v počte akcií, ktoré vykonáva alebo u ktorých vykonával proti.

d) V konaní, ktoré sa riadia právnymi predpismi a mestské lízingu uplatňuje článok 1, so zníženou 20 percent v prípade lízingu.

a) V konaní o lízingu sa vzťahuje osobitný právny predpis a mestských prenájmov, ak zameraná na nárokovaných súm, v ktorom budú vyššie uvádzaným, suma suma ročného príjmu strojnásobil.

F) V rozsudkoch vysťahovanie z dôvodu neplatenia pripadne polovica práv podľa tohto článku, s minimálnou vnímanej 30 eur.

g) V neistých pokusov, buď vidieckych i mestských, sa zbierajú v čase podania žiadosti alebo obhajoby na to súčet 130 eur. V štúdiách odstúpenie od zmluvy, bude hodnota majetku.

hod) Právnik objaviť v akomkoľvek konaní len za účelom prijatia návrhu musí byť 25 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1.

ja) Keď bol dopyt vyhlásená za neprípustnú, Advokát narastať 25 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1.

j) V prípade odstúpenia od zmluvy, rezignácia alebo transakcie, Advokát narastať 70 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1, ak sa objaví pred súdom.

k) V konaní, v ktorom právnik je neskôr veriteľ persone, pripadá na 25 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1, v závislosti na výške vášho úveru.

l) V tretej strana s doménou sa použijú ako základ pre výpočet hodnoty majetkových práv tvrdí.

V najlepšom tretej osobe s oprávnením použiť ako základ pre výpočet výšky úveru práv vedľajšieho účastníka.

Článok 3. Súťaž, akumulácia, výzva, Neplatnosť a prestavby vozňov.

Spracovaním otázku príslušnosti, Proces akumulácie, výzva, incidenty a rekonštrukcia akcie neplatnosti autá, Advokát narastať množstvo 37,15 eur.

Článok 4. Predbežné konanie.

Právnik, použitím akéhokoľvek predbežného opatrenia, narastať množstvo 37,15 eur.

Článok 5. Určenie výšky nákladov, platba úrokov a iných incidentov.

1. Pri každej žiadosti o určenie výšky trov konania, alebo zásah v ňom, Každý advokát dostane sumu 22,29 eur.

2. V náročných zásielok nadmerné, Každý právnik narastať množstvo 37,15 eur.

3. Výzva položiek pre každú plnú zbytočného narastať množstvo 37,15 eur.

4. Pre úhradu úrokov, Každý vedľajší účastník zástupcu obdrží sumu 22,29 eur.

ODDIEL 2 ª. Špeciálnych procesov

Článok 6. Procesy týkajúce sa kapacity, príslušnosť a nižšia.

1. V procesoch, ktoré sa týkajú príslušnosti, otcovstva, materstva a iné zameraný rodinný stav a stav ľudí, rovnako ako pracovné schopnosti a hýril, advokát dostane sumu 89,16 eur.

2. Právnik, procesy v opozícii voči správnym rozhodnutiam, pokiaľ ide o ochranu neplnoletých osôb a v konaní o prijatí, dostane sumu 74,30 eur.

Článok 7. Manželstvo a rodina procesy.

a) Procesy konsenzuálne manželstvo.

1.º V procese separácie na základe vzájomnej dohody, alebo so súhlasom manžela, Advokát narastať množstvo 37,15 eur. V procese nesporný rozvod, alebo so súhlasom manžela, Advokát pripadá súčet 52,01 eur.

2.Žiadny dodatok, Advokát práva nastalo ako výsledok uplatňovania článku 1 Tento poplatok, ak je žiadosť schválená jedlo, dôchodok aj vyrovnávacia, Základom pre stanovenie výšky anuitnej.

3.Tiež °, pre likvidáciu majetku manželov, platí 25 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1, v závislosti na výške aktív likvidovaných aktív.

b) Predbežné opatrenia.

Aplikáciou alebo priebežné intervencie, Každý právnik narastať 52,01 eur.

C) Sporné konanie v manželských veciach.

1.° v procese separácie sporných, Každý právnik narastať množstvo 59,44 eur. V procese rozvodu a zrušenie sporov, Advokát narastať množstvo 74,30 eur.

2.Žiadny dodatok, Advokát narastať, ako je stanovené v článku 1 jedlo na želanie, dôchodok aj vyrovnávacia, čerpanie na jednej anuity. Žiadosť o súdnych výdavkov vzniknutých práv stanovených v článku 1, na základe sumy, ktorá má byť stanovená.

3.Tiež °, zásah rozpustením spoluvlastníctva sa použijú 25 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku mierka 1, v závislosti na výške aktív aktív.

4.º Pre vysporiadanie manželov, platí 50 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku mierka 1, v závislosti na výške aktív aktív.

d) Zmena opatrenia.

1.º Pre spracovanie alebo úprava intervenčných nonpecuniary konečné opatrenia, Každý právnik pripadá rovnaké práva, ktoré sa vzťahujú k postupu v otázke zmeny.

2.º o zmene konečných opatrení peňažných, každý advokát právo narastať rozsahu použitia článku 1, na základe rozdielu uznaného anuity a používa sa pre.

3.º Na účely uplatňovania opatrení, ktorých rodičia nie sú manželia, Každý advokát dostane sumu 60 eur. Ak ste tiež požiadať o jedlo formulované, práva bude získaný, ako je uvedené v článku 1, základom pre výpočet anuity.

a) Vykonávanie záväzkov.

1.º pre plnenie povinností vyžiadanie peňažných, každý dostane svoje práva vzťahujúce sa právnika 50 percent práv vyplývajúce z použitia mierky článku 1, v závislosti na výške reklamovanej s minimálnym 30 eur.

2.º Na účely nepeňažného plnenia povinností, Každý právnik narastať množstvo 30 eur.

F) Vykonávanie občianskych účinkov.

Pre realizáciu občianskych účinkov oddelenia vyhlášky, rozvod alebo anulovanie manželstva, Každý advokát dostane sumu 44,58 eur.

Článok 8. Súdne Rozdelenie bohatstva.

1. V štúdiách intestacy a postup pre rozdelenie dedičstva, nehnuteľností a ocenenie majetku s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa nazývajú mená bez označenia, pripadá na 75 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku mierka 1, v závislosti na výške panstve.

2. Pokiaľ vznikla zaradenie alebo vyradenie tovaru, platiť, tiež, Položka stupnice 1, na základe hodnoty predmetných výrobkov.

Článok 9. Postup pri platbe.

1. Advokát bude narastať v sade jeho zásahu pri riadení počte 35 eur, použiteľná, ak odsek po.

2. Ak v tejto fáze obtuviese zbierku nároku, vyberané iba, el 25 percent hodnotených povinností uvedených v článku 1, s minimálnou 35 eur.

3. Ak je odpor alebo prevedenie, ustanovenia článkov 1 a 26, príslušne.

Článok 10. Rozsudok výmenu.

1. V postupy výmeny informácií, Advokát vnímať každý zodpovedajúcich práv podľa článku 1, a jej výška je stanovená ako súčet istiny, úroky a trovy konania, Preto je odoslaná prevedenie.

2. Ak bude plnenie zamietnutá, pripadá na 25 percent práv, ktoré zodpovedajú rozsahu článku 1.

3. V prípade konfliktu, každý dostane právnik vedľajšieho 10 Ďalšie percent hodnotených povinností v článku 1.

4. Ak by dlžník uspokojiť výšku nároku na hlavnom, úroky a trovy konania v rámci 10 dní od vzniku platobného príkazu, Advokát vnímať iba 70 percent z práv ustanovených v článku 1.

Článok 11. Tituly šľachty.

V procesoch, ktoré sa vzťahujú k titulom šľachty ani iných práv podobnej povahy, poplatky ktorá sa má zaplatiť 668,77 eur.

Článok 12. Zabavovania.

1. V procesov riešených v súlade s ustanoveniami článku 41 hypotekárneho zákona, Každý právnik musí zarobiť 75 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1, Základom pre výpočet ich práva na tému hodnoty nehnuteľnosti na presadzovanie.

2. V hypotekárnych akcií vykonávaná v súlade s ustanoveniami článkov 129 a po hypotekárneho práva a lodného hypotéky, Každý právnik obdrží práv za podmienok uvedených v tejto tarife vykonávacieho konania mimosúdne peňažné cenné papiere.

3. V skrátenom konaní zákon o hnuteľnosť hypotéky a zástavy bez posunutia, byť vnímané práva uvedené v článku 1.

4. Na ostatné procesy hypotekárneho zákona, okrem preukázania vlastníctva, byť zhromažďované 27,86 eur a, ak existuje opozícia, 55,73 eur.

5. V záznamoch domény uvedenej v článku 201 hypotekárneho zákona, a ktoré sú uvedené v článku 313 jeho pravidiel, bude narastať, na hodnote majetku alebo vecných práv, tretina práva na akej úrovni použitia článku 1.

6. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú bez ohľadu na článok 26.6.) b).

Článok 13. Patenty, značky, priemyselného vlastníctva, intelektuálne, reklama a nekalá súťaž.

1. Vo všetkých stíhanie za porušenie patentov a na ktorom je vyhlásenie hľadal patent, a v procese ukončenia nezákonného činnosti, v ktorých príkaz cvičení v oblasti duševného vlastníctva, udalosť sa vykoná súčet 297,24 eur, bez ohľadu na práva, ktoré platia pre kompenzačné opatrenia, ak.

2. Pri čistiacich procesov v reklame a v ktorom je príkaz cvičenie, Advokát pripadá súčet 297,24 eur.

3. U zostávajúcich procesov týkajúcich sa nezákonnej reklamy, advokát dostane sumu 371,54 eur.

4. Pri procesoch, ktoré nemajú konkrétnu sumu v nekalej súťaži, Advokát pripadá súčet 334,38 eur.

Článok 14. Korporácia.

1. V procese náročných podnikových uznesenia spoločností a iných obchodných spoločností a družstiev, práva narastať každý advokát, ktorý platí v súlade s článkom 1. Pri posudzovaní procesov budú družstvá dohody vyplývajúce suma môže byť znížená 25 percento.

2. Ak sa požaduje pozastavenie cla spornej dohody, budú plynúť okrem množstva 36 eur.

3. V žiadosti zvolať valné zhromaždenie každý advokát dostane sumu 45 eur.

Článok 15. Arbitráž.

1. V konaniach nasleduje súdnu arbitráž v súlade s právnymi predpismi o rozhodcovskom konaní, Každý právnik pripadá súčet 89,16 eur.

2. V prípade návrhu na súdny zákaz na základe rozhodcovskej zákonov, práva činí 37,15 eur.

Článok 16. Povolenie fondy a účty tvrdia článok 34 Konať 1/2000, z 7 Január, Občiansky súdny poriadok.

Tým, že umožňuje využitie finančných prostriedkov a účtov tvrdí, že advokát dostane sumu 18,57 eur, aby boli dotknuté práva, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie a prostriedky pre zber.

Článok 17. Právna pomoc.

Tým, že napáda rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí právnej pomoci, Každý zasahovať prokurátor narastať množstvo 30 eur.

ODDIEL 3. ª ÚPADKU TRIAL

Článok 18. Predpisovej základne.

V konaní na základe súťaže upravujú práva, ktoré plynú, ak nie je stanovené inak, záväzky vyplývajúce z konečného zoznamu veriteľov podanej prijímačov.

Článok 19. Kvantifikácia.

Zástupca, aby naliehali na súťaž, nevyhnutné ani dobrovoľník, narastať práva, ktorá vám podľa tejto stupnice:

Do eur Euro
12.020,24 330,54
30.050,61 462,76
60.101,21 661,12
120.202,42 999,66
240.404,84 1.322,22
300.506,05 1.520,54
601.012,10 2.115,56

Každý 6.010,12 eur alebo frakcie nepresahujúce 601.012,10 eur, Advokát narastať 16,52 eur.

Článok 20. Vnímanie podľa sekcií.

Vnímanie práv sa riadi týmito pravidlami:

a) El 50 percent pridelenej kvóty zodpovedá prvej časti.

b) Ostatné 50 percent práv musí byť v zostávajúcich piatich oddielov, Dôvodom 10 percent každej časti

Článok 21. Ostatné prípady akruálne.

1. Keď je vstup odoprel Contest, vyzval žalobcu, aby prijímal 25 percent z práv ustanovených v článku 19.

2. Právnik, ktorý zastupuje jedného alebo viacerých veriteľom vzniknú, pre každý, polovica z práv ustanovených v článku 19, na základe výšky úverov z ktorých každá predstavuje.

3. Advokát na správu súťaže bude zarábať 25 percent z práv ustanovených v článku 19, základom pre výpočet celkovej záväzky. Rovnoprávnosť obdrží advokát úpadcu, keď to nie je nalieha na súťaž.

4. Za každú účasť na schôdzach sa bude konať v, Advokát vnímať 33,44 eur.

5. Pre postupy, ktoré majú byť spracované v priebehu súťaže podľa pravidiel stanovených pre dopadajúceho konkurze a jasne odlišuje výške záväzkov súťaže, Advokát pripadá právo zasiahnuť podľa článku meradle 1 Tarif. Ak by bolo možné určiť výšku týchto incidentov alebo skresliť pasívne hmotu, bude, ako je stanovené v odseku 3 Položka 1 Tarifa pre hodnotenie neurčeného množstva. V každom prípade, podporované incidenty voči veriteľom uvedený ako neurčeného množstva minutarán

Článok 22 . (Zrušené R.D. 1/2006, z 13 Január a presunuté do novej umenia. 26.prídavok)

Článok 23. (Zrušené R.D. 1/2006, z 13 Január)

ODDIEL 4. ª UDALOSTI A PROSTRIEDKY

Článok 24. Incidenty.

1. U vkladov odstránenie aplikácie, Predloženie dokladov mimo semestrálna skúšky, Ale rast a zrušenie, určenie výšky, Prenos aukcie, Postúpenia práv a ochranných práv, Advokát narastať množstvo 22,29 eur pre každého z incidentov.

2. Podľa použitia opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť výsledok konania, skúška podľa skorých výkonov, však zápisy z akéhokoľvek verejného záznamu, a jeho rozšírenie, opozícia voči embarga tretej, zadržiavanie miezd, zostatky, záložné práva a pohľadávky zvyšuje, a embarga v neprítomnosti, Advokát narastať množstvo 37,15 eur pre každého z incidentov.

3. Pre činnosti akciovej výskumu, ktoré boli vykonané, Advokát narastať množstvo 30 eur.

Článok 25. Prostriedky.

1. Do položky, vznik a odstránenie záruk, vklady a návratové príkazoch, verejné účely, akcie alebo cenné papiere, Advokát vnímať, pre každý, práva podľa nasledujúcej stupnice:

Do eur Euro
601,01 2,64
3.005,06 5,29
12.020,24 8,59
60.101,21 24,13
120.202,42 36,36

Každý 6.010,12 eur alebo frakcie, 1,25 eur.

2. Ústavou a zrušenie hotovostných vkladov pripadá zodpovedajúcich práv podľa predchádzajúceho škále redukovanej o 15 percento.

§ 5. ª VÝKON a preventívne opatrenia

Článok 26. Prevedenie.

1. V exekučnom konaní upravených v tejto kapitole je suma určená súčtom istiny a úrokov a nákladov, pre ktoré je odoslané prevedenie.

2. Do aplikácie alebo Executive Office a výkon právoplatných rozhodnutí, Advokát vnímanej práva, ktoré platí, ako je stanovené v článku 1.

Ak začnete prostriedky pre zber vnímať právnik 50 percent práv vyplývajúce z uplatňovania článku 1 až do jeho ukončenia.

3. Pre spracovanie výkonných dopytu titulov nonjudicial prokurátor vnímať práva vám udelené podľa článku 1, od podania sťažnosti do začiatku prostriedky pre zber.

Potom, čo začal presadzovať obnovu, dokončenie, vnímať 50 percent viac práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1. V prípade zastavených alebo zastaveného majetku bude vnímať Attorney 75 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku mierka 1, Základom pre výpočet práv sa prihlásila k zodpovednosti každého samostatného majetku.

V prípade nesúhlasu práva sa zvýši 25 percent z tých, ktoré vyplývajú z použitia stupnice položku 1.

Ak odmietnutie úradu prevedení budú účtované 15 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku mierka 1.

4. V popráv zamerané na odovzdávanie pohyblivé, dodanie všeobecný vec alebo neurčitý, rovnako ako povinnosti robiť a čo nerobiť, Advokát verbálne rozsudky vyberaná na súčte 18,57 eur, bežné odevy a množstvo 33,44 eur, ak sa vykonáva dobrovoľne.

Ak je opozícia voči ktorejkoľvek z nich, Advokát tiež prijímať 50 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1.

5. Pre spracovanie predbežné vykonávanie, bude, ako je stanovené v odsekoch 2 a 4.

6. Za použitie držanie nehnuteľností, v akomkoľvek procese, advokát dostane sumu 30 EUR na poľnohospodársky podnik.

Tým, spracovanie žiadosti a uvoľnite, v akomkoľvek procese, Advokát tiež prijímať 25 percent práva vám udelené podľa článku 1.

Ak je opozícia voči ktorejkoľvek z nich, poplatky u dvora sa zvyšuje o sumu vyplývajúcu z obmedzenia 50 Práva percent mierka získané uplatnením článku 1.

7. V popráv zamerané na likvidáciu škôd, ovocie a príjmy a výnosy vysporiadanie, advokát dostane sumu 45 eur.

Ak je odpor, minutará v súlade s postupom je vhodné, uplatňovanie článku 1.

Článok 26.bis. Správy

1. Na účely tejto tarify, správy vecí musí byť nezávislý na rozhodnutie alebo záležitosti, ktoré vyplynuli.

2. Jednoducho aplikovaním súdnej správy vnímajú prokurátor 45 eur.

3. Odmena súdu v rámci správy zahŕňajú aj zodpovednosť a sú splatné v súlade s nasledujúcimi váhy:

Do eur Euro
601,01 9,92
3.005,06 29,75
12.020,24 49,58
60.101,21 138,83
120.202,42 224,77
Každý 6.001,12 eur alebo frakcie 7,93

4. Ak odpor vznikal schválenia účtov, byť zhromažďované 37,15 eur.

Článok 27. Preventívne opatrenia.

1. Právnik, použitím akéhokoľvek príkazu, vrátane tých, ktoré v kapitole I hlavy VI knihy III občianskeho súdneho poriadku, narastať množstvo 30 eur.

2. Ak formovať opozícii k opatrenia, pripadá na 25 percent zodpovedajúcich práv podľa článku 1, základe vyššie žiadosti.

ODDIEL 6. ª VYSPORIADANIE PREDPISY, DOBROVOĽNÝ A CIVILNÝCH PREDPISY REGISTRÁCIA

Článok 28. Akt zmierenia.

1. Zásahom do zmierovacieho konania advokát narastať množstvo 22,29 eur.

2. Implementáciou dohodnutých v zmierovacom konaní práv vzniknú prevedenie sada pre súdne tituly.

Článok 29. Vyhlásenie dedičov.

1. Záznam o vyhlásenie dedičov, ktoré majú jediný účel získať dôchodok, Advokát narastať 22,29 eur.

2. V záznamoch, nie sú súčasťou všeobecných procesu a nie sú určené výhradne na účely uvedené v predchádzajúcom odseku, Advokát narastať 74,30 eur, ak množstvo majetku nebolo známe, alebo je nižší ako 12.020 eur.

Ak je táto hodnota vyššia než, platia nasledujúce stupnice:

Do eur Euro
18.030,36 79,33
30.050,61 115,69
60.101,21 198,33
150.253,03 297,50

Každý 6.010,12 eur alebo nadmerné frakcie, 6,61 eur.

3. Rovnaké sumy budú vyberané pri schvaľovaní závetu transakcie a záznamy v otázke prijatia účtov, že exekútori by mali platiť na súd.

Článok 30. Informácie pre trvalú pamäť a zaobíde zákony a ďalších akcií.

1. Advokát narastať množstvo 37,15 eur pre nasledujúce záznamy:

a) V záznamoch informácií pre trvalé pamäte a práva odpustenie.

b) V povolení na súde.

C) V dobrovoľnej jurisdikcie prípadoch vyplývajúcich z ustanovení hláv IX a X Knihe Aj, Občiansky zákonník.

d) V súdnych záznamov o pestúnskej ukončení.

a) V záznamoch manželského prekážky odpustenie.

F) V záznamoch o začlenení opatrovníctvo, zahŕňali zriadenie dôvery a zásob školenie.

g) V záznamoch súdneho povolenia odsekov 1, 3 a 4 Položka 271 Občiansky zákonník.

hod) Súbory týkajúce sa dedičského práva, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole prognóze.

2. Ak sa ktorýkoľvek z evidencie predchádzajúcej časti v mysli, by boli proti, zástupcovia zúčastňujú obdrží 74,30 eur.

Článok 31. Vyhlásenie o neprítomnosti a smrti.

1. V záznamoch smrti a absencia, vrátane vymenovania brániť článok 181 Občiansky zákonník, a podobné inštitúcie, obdrží Attorney 37,15 eur.

2. Advokát, ktorý sa podieľa na vzniku väzby, zásob tovaru a dodať správcu záznamy vyhlásenie o neprítomnosti alebo smrť, práva vzniknú v dôsledku použitia stupnice položku 22.3, polovicu.

3. Po formálnej opozícii, byť zhromažďované 37,15 eur.

4. V prípadoch zániku záznamov zmiznutí, absencia a vyhlásenie o smrti, bude narastať 26 eur.

Článok 32. Súd vydal.

Súbory zaťažiť alebo predaju majetku tých, ktorí sú predmetom rodičovskej autority alebo poručníctve, záložné právo rozširovanie takýchto rovnaké práva a transakciami, Stupnica bude uplatňovať článok 29, ktoré slúžia ako základ pre reguláciu rýchlosti, ktorú práva predaj je vyrobená, Výška poplatku, ktorý predstavuje, rozšíriť alebo zrušiť, alebo právo hodnota transakcie. V prípade, že toto právo nie je cenný, bude narastať 74,30 eur.

Článok 33. Vymedzenie a vymedzenie.

1. Súbory na mapovanie a značenie právnika pripadne tretina práv na akej úrovni použitie článku 1.

2. Keď právnik sa objaví len na účely vyžiadania prepustenie prípade, narastať 26 eur.

3. Pri formalizáciu práva opozície zvýšia 50 percento.

Článok 34. Aukcie dobrovoľné.

V záznamoch súdnych dražieb dobrovoľných, pripadá na 15 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku mierka 1, Základom pre stanovenie výšky dobré vydraženej hodnoty. Pre každú novú aplikáciu aukcie budú narastať 50 percent z vyššie uvedených.

Článok 35. Zásielka záznamy.

V záznamoch súdne kaucie alebo platby, ustanovenia článku 25, s minimálnym vnímanie 7,43 eur.

Článok 36. Prijatie dedičstva.

1. V záznamoch o prijatí a odvrhnutia dedičstva s prínosom zásob a právo konať, bude narastať 59,44 eur.

2. V záznamoch o prijatí dedičstva zo strany veriteľov pripadá na 40 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku mierka 1. Minimálna cena bude 22,29 eur.

Článok 37. Vkladové a uznávanie účinkov.

V záznamoch z vkladu a komerčné papiera uznanie, Advokát narastať 29,72 eur.

Článok 38. Zhabanie a uloženie účtov výmennej hodnoty.

V záznamoch zabavenie a dočasné skladovanie hodnoty zmenky, pripadá na 2 percent hodnoty písmena, s minimálnou 26 eur a maximálne 111,46 eur.

Článok 39. Záznamy týkajúce sa vymenovania odborníkov a spolupracovníkov manažérov.

Advokát, ktorý sa podieľa na vymenovanie odborníkov rekordov, alebo čo-manager vo všeobecných obchodných spoločností a komanditných, narastať 29,72 eur.

Článok 40. Výstava kníh a dokumentov.

V záznamoch na displeji alebo uznanie kníh, korešpondencia a iné obchodné dokumenty, Advokát narastať 29,72 eur.

Článok 41. Krádež úverovej dokumentácie.

Súbory na základe sťažnosti krádeže, straty alebo zničenia úverovej dokumentácie a účinky nositeľa, bude narastať 37,15 eur, vnímanie sa zdvojnásobí v prípade odporu proti nároku.

Článok 42. Ostatné obchodné postupy.

1. V kvalifikačnom súboru poruchy a vysporiadanie silné a príspevku na toto, práva sa časovo rozlišujú podľa nasledujúcom rozsahu:

Do eur Euro
300,51 13,22
601,01 19,83
12.020,24 39,66
30.050,61 66,11

Ak prekročí 30.050,61 eur, 99,16 eur.

2. Na konaním o udelení absolutória, opustenie a zásah cenných papieroch, Advokát narastať 26,00 eur, vnímanie sa zdvojnásobí v prípade námietok.

Článok 43. Odcudzenie a posilnenie obchodných.

V tomto postupe, upravené v článku 2.161 Občianskeho súdneho poriadku 1881, práva vzniknú pod odhadnutou hodnotou av súlade s nasledujúcej stupnice:

Do eur Euro
300,51 6,61
601,01 9,92
3.005,06 13,22
12.020,24 19,83
60.101,21 39,66

Každý 6.010,12 eur alebo frakcie, 3,31 eur

Rovnaké množstvo sa vyberajú záznamu o predaji plavidiel, a práva sa riadi odhadnej hodnotou týchto.

V záznamoch opravy lodí, práva pripadnú hodnotu reštaurovanie v rozsahu tohto článku.

Článok 44. Pôžička tučný.

Záznam o úvere na hrubé a povinnosti príjemcu uhradiť dopravné a súdne informácie uvedené pravidlo 10. ª článok 2.161 Občianskeho súdneho poriadku, bude narastať 37,15 eur.

Článok 45. Žiadosť o druhú kópiu.

V konaní druhá kópia žiadosti, Advokát narastať 11,14 eur.

Článok 46. Ostatné akty dobrovoľné jurisdikcie.

1. V konaní, ktorá viedla k sťažnosti prípadoch uvedených v článkoch 2.168 a 2.169 Občianskeho súdneho poriadku 1.881, alebo informácií a dôkazov zlyhania, núdzové pristátie, vrak alebo akákoľvek iná udalosť, Akcia bude suma 29,72 eur.

2. V zázname pre overenie nároku, predaj vyššie a chybné účinky, pripadá na 2 percent z hodnotenia s minimálnou 26 eur.

Článok 47. Občianskeho registra.

1. Pre správu prípadov neskorej registrácia, zmena názvu, priezvisko alebo národnosti, Advokát vnímať 37,15 eur.

2. Pre spracovanie všetkých ostatných prípadoch, pred občianskeho registra, bude narastať 29,72 eur.

ODDIEL 7 ª. ZDROJE

Článok 48. Výzva na preskúmanie a objasnenie.

Zástupca účtované za formuláciu a problém odvolanie a vyjasnením množstvo 22,29 eur, pre každý.

Článok 49. Odvolanie.

1. Pre spracovanie odvolanie, Advokát pripadá práva v tejto tarife na prvom stupni, zvýšenie 20 percento. Priznanie týchto práv bude:

a) Podaním odvolania, formalizácie a opozície alebo protest k riešeniu, a následné odovzdávanie Súdu prvého stupňa, Advokát narastať 60 percent zdrojov práv.

b) Zásahom štátneho zástupcu pred Krajským súdom v konaní o rozsudku, vrátane označenia adresy, prípadne prijímať upozornenia, Advokát narastať 40 Zostávajúce percentá.

2. Minimálna suma, ktorú dostanú všetci odvolanie bude 55,73 eur.

Článok 50. Odvolanie pre odškodnenie.

V reklamačnom zdrojov, Advokát vnímať 26 eur.

Článok 51. Špeciálne Odvolanie procesných porušení a odvolanie štatutárnych a porušenie pravidiel.

1. Na prípravu a podanie mimoriadneho opravného prostriedku v konaní o nesplnení povinnosti, zákonné odvolanie na Najvyššom súde a odvolanie z dôvodu porušenia pravidiel, pred odvolacím Krajinského súdu, ktorý vydal rozsudok,, opakujúce sa prokurátor vnímať 60 percent oprávnenej práva v tomto prípade.

2. Pre vybavovanie odvolaní uvedené v predchádzajúcej časti, vrátane formalizácie opozície, u Vrchného súdu alebo Najvyššieho súdu, v každom prípade, Každý právnik personado vnímať 40 Zostávajúce percentá.

3. Pokiaľ je odvolanie nepripúšťa v prípade uvedenom v odseku 2.3 Položka 483 Občianskeho súdneho poriadku, pripadá na 50 percent v prvom období.

Článok 52. Zdrojov libra záujem.

Pre spracovanie týchto zdrojov plynúť právnik čiastku uvedenú v článku 1.

Článok 53. Ukončenie a preskúmanie konečných rozhodnutí.

Pre spracovanie týchto zdrojov, Advokát pripadá čiastku uvedenú v článku 1.

KAPITOLA II

Trestný príkaz: súdy pre mladistvých a kurátori

ODDIEL 1. ª OBJEDNAŤ TRESTNÉ

Článok 54. Návod fázy.

Pôsobením štátneho zástupcu v štádiu vyšetrovania, bez ohľadu na koncepciu, ktorá intervenovať u Trial súdoch, dostane sumu 33,44 eur.

Ak je sťažnosť odložený, alebo nie sťažnosť bola vyhlásená za prípustnú, Advokát narastať 11,14 eur.

Článok 55. Trial trestných činov.

V priestupok poplatky účtuje jeho zástupcu intervenčnej, bez ohľadu na poňatie, ktoré sa objavujú a môžu byť vhodné pre výkon občianskych, 23,78 eur.

Článok 56. Zrýchlené konanie.

Tým, že konajú na fázu zrýchleného postupu, bez ohľadu na to, na ktorom sa objaví koncepcia, obdrží Attorney 33,44 eur.

Článok 57. Pokus.

Tým, že konajú v skúšobnej fáze pred trestným súdom, bez ohľadu na poňatie, ktoré sa objavujú a môžu byť vhodné pre výkon občianskych, obdrží Attorney 33,44 eur.

Článok 58. Konanie pred právnických osôb.

1. EI žalobca zasiahnuť v tejto fáze konania pred orgánmi spoločnosti, bez ohľadu na poňatie, ktoré sa objavujú a môžu byť vhodné pre výkon občianskych, vnímať 33,44 eur.

2. V konaní poroty zákona, bez ohľadu na poňatie, ktoré sa objavujú, a bez ohľadu na civilné, vnímať 66 eur.

Článok 59. Zdroje v trestnom.

Či už je pojem, ktorý sa objaví a nezávislá občianska akcie, Advokát narastať:

a) Pre Odvolanie priestupkovom poplatkov narastať 29,72 eur.

b) U ostatných zdrojov na právnické osoby, narastať 33,44 eur.

C) Sťažnosťami zdrojov, reforme a objasnenie auta alebo akékoľvek iné rozlíšenie, bez ohľadu na zastúpenie má, Advokát narastať 14,86 eur.

Článok 60. Snímacia obdobie.

1. Poplatok za odvolanie, , Ktoré majú byť vykonané v písomnej forme, či spojenie vecí, je splatná v dvoch obdobiach:

a) Pretože je podaná žaloba na podanie vyššie telo, el 50 percento, ako proces a civilné akcie, ak.

b) Od svojho príchodu na vyššiu telo, na trest, el 50 percent tento proces, tak občianskoprávnej žaloby, ak.

2. S ohľadom na trestné sankcie, obdobia budú distribuované:

a) El 70 percent z postavenia na deň rokovania.

b) El 30 Zostávajúce percentá, až do ukončenia zdroja.

Článok 61. Odvolanie a preskúmanie.

Do podanie odvolania a revízie v trestnom, Advokát narastať 148,62 eur. Ak nie je prijatý na prerokovanie, bude narastať 104,03 eur.

Článok 62. Odmietnutie zdrojov.

Ak, predložené žiadne zdroje, nemôže byť prijatý za odplatu alebo vyhlásený za neplatný, Advokát narastať 50 percent z čiastky určenej podľa ustanovení článku 59.

Článok 63. Trestné Executorships.

Ich zapojenie do procesu trestného práva, podľa toho, čo je koncept, ktorý sa objavil, Advokát vnímať 14,86 eur .

Článok 64. Civil Action.

1. Keď je občianskoprávna žaloba bolo začaté spôsobom uvedeným v článku 112 trestného poriadku a zákona o treste, je povinný nahradiť čistú čiastku zodpovednosti z, bude narastať 29,72 eur.

2. Ak je občianskoprávna žaloba vykonávaná spôsobom uvedeným v článku 113 trestného poriadku a zákona o treste, je povinný nahradiť čistú čiastku zodpovednosti z, pripadá na 50 percent z práv stanovených týmto tarifou v občianskych, ale v žiadnom prípade nie menej ako akruálne výsledný 29,72 eur.

3. Je-li občianskoprávna žaloba je vykonávaná spôsobom uvedeným v článku 112 alebo 113 trestného poriadku, a súhlasil, že zaplatí transakčné čistú čiastku zodpovednosti z, Advokát narastať množstvo 29,72 eur.

Článok 65. Určenie výšky nákladov, platba úrokov a iných incidentov.

Pre určenie výšky trov konania a úrokov vysporiadanie v trestnom konaní a iných mimoriadnych udalostí, Právnik dostane rovnaké práva, ako je upravené v občianskom súdnom konaní.

ODDIEL 2. ª súdov pre mladistvých

Článok 66. Prvé a druhé inštancie.

1. Vo svojom prejave k súdnictva vo veciach mládeže, obdrží Attorney 29,72 eur.

2. Pre odvolanie rozhodnutia týchto súdov, byť zhromažďované 37,15 eur.

ODDIEL 3. ª SÚDY väzenských WATCH

Článok 67. Prvé a druhé inštancie.

1. Do zásahu zástupca, súdom Väzenskej Surveillance, dostane sumu 39 eur.

2. Pre odvolanie rozhodnutia týchto súdov, byť zhromažďované 39 eur.

KAPITOLA III

Objednávka súdnictva a verejnej správy

ODDIEL 1. ª ORDEN správne spory

Článok 68. Postup a skrátil Pravidelné a zvláštne.

1. Los prokurátor na súd je, vo všetkých možných zdrojov na súdne spory a administratívnych procesov v nich, že intervengan pred nimi Litigation Juzgados o tom skôr halách tejto právomoci, devengarán sus Derechos al v súlade s článkom 1. Suma, ktorá má byť stanovená podľa nich dispuesto pravidlá pre obsah v zákone upravujúcom správne súdy.

2. Ak zdroje spracováva zákon neodhadnutelné množstvo, prijať:

a) Pred nimi sa Juzgados správnych vecí, 260,08 eur.

b) Pred nimi sa Juzgados Central správnych vecí, la Audiencia Nacional y los High Court of Justice, 334,38 eur.

C) Než sa Najvyššieho súdu, 297,24 eur.

Článok 69. Inadmisión, Platnosť a desestimiento majú.

1. Ak odvolanie nie je prijatý alebo odstúpi bez spracovania viedli k niektorým, Advokát narastať 10 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1.

2. Ak, pripustil odvolanie, dopyt nie je formálne, Advokát narastať 15 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania článku 1.

Článok 70. Preventívne opatrenia.

1. Pre spracovanie preventívnych opatrení, v každom konaní, pred Sporné-správnej jurisdikcie, Advokát narastať množstvo 37,15 eur.

2. Ak opozícii k opatrenia formalizase, Advokát narastať 25 percent práv vyplývajúcich z uplatňovania rozsahu článku 1, zodpovedajúce čiastke žiadosti.

3. Vyberané intervencie v žiadosti o odklad uplatnenia napadnutého aktu čiastku 37,15 eur.

Článok 71. Rozšírenie a výdavky budúcich období.

V žiadosti o upevnenie a rozšírenie súborov budú narastať množstvo 54,24 eur.

Článok 72. Náprava odvolanie a preskúmanie.

1. Advokát narastať, zdrojov v námietke proti rozhodnutiu a autách, súčet 26 eur.

2. Rovnaká množstvo nazhromaždená preskúmania opatrení organizácie, propozície a podobne.

Článok 73. Odvolania proti rozsudkom.

1. Spracovaním odvolania proti rozsudkom v tejto jurisdikcii, narastať prokurátor Článok1 jej práva podľa av súlade s týmito pravidlami:

a) El 60 percent zodpovedá Žaloba bola podaná na súde a quo.

b) Zostávajúce 40 percent pre konanie pred súdom alebo tribunálom ad quem.

2. Pre prípravu, sprostredkovanie a formalizácie opozície, v odvolaní, Advokát narastať práva, ako je stanovené v prvom stupni, a podľa týchto pravidiel:

a) El 20 percent zodpovedá príprave odvolanie na súd, aby rozsudok.

b) El 80 Zostávajúce percentá na postavenie a podať žalobu, a formalizácie opozície, ak.

Článok 74. Mimoriadne prostriedky.

V iných mimoriadny opravný prostriedok namietnete, Advokát narastať množstvo 40 eur.

Článok 75. Výkon trestov.

V konaní vykonať rozsudok, dočasne alebo trvale, Vykonávacie predpisy civilné právomoc, rovnako ako ocenenie nákladov, úrokové dohody a ich vplyv.

ODDIEL 2. ª konaní pred VLÁDA

Článok 76. Konaní pred orgánmi verejnej správy.

Vo všetkých týchto zdrojov a tvrdeniami pred akýmkoľvek súdom verejnej správy, Advokát vnímajú svoje práva v súlade s ustanoveniami článku 1, so zníženou 50 percento.

KAPITOLA IV

Spoločenský poriadok

Článok 77. Akty zmierenie.

Pre stojace v zmierovacom konaní pred správnymi orgánmi a pred súdmi práce, sú potrebné alebo potestativos, obdrží Attorney 22,29 eur.

Článok 78. Procesy sociálnej.

1. Právnik, pre jeho úlohu v prvom stupni spoločenského poriadku postupov, predstavuje buď stranu, pripadá na 35 Mierka percenta článok 1. Pre stanovenie výšky, V postupy prepúšťaní, byť brané ako základ pre výpočet odstupného práva; Pre riadenie postihnutia, musí byť založené na anuity svoje odmeny.

2. V oblasti ochrany práv slobody združovania, Advokát narastať 44,58 eur.

3. Pri všetkých ostatných konaniach, v ktorých môže byť suma nemôže byť stanovená, Advokát narastať 200 eur.

Článok 79. Zdroje.

1. Pri podaní a stíhania sa teda obrátila na pracovný súd, obdrží Attorney 33,44 eur. Pre spracovanie sa teda obrátila na sociálne senátu Vrchného súdneho dvora, Advokát narastať 22,29 eur.

2. Zásahom do odvolania a preskúmanie, Advokát narastať 75 percent týchto práv v občianskych.

3. V prípade odvolania proti rozhodnutiu a autách a iných mimoriadnych udalostí, , Ako aj vykonávanie, dostane rovnaké práva ako tie uvedené v článkoch 48, 49, 24 a 26, príslušne, pre občianske.

KAPITOLA V

Konanie pred Ústavným súdom

Článok 80. Postupy a bezpečnostné opatrenia.

1. Vo všetkých druhov zdrojov a postupy sú formulované tak, aby Ústavný súd, Advokát práva narastať s vykonávaním zásad stanovených v tejto colnej náhradu žaloby podanej na Najvyššom súde vo veciach občianskych.

2. Pre spracovanie preventívnych opatrení bude narastať množstvo 37,15 eur .

3. Ak formovať opozícii k opatrenia, pripadá na 25 Článok percent 1, zodpovedajúce čiastke žiadosti.

KAPITOLA VI

Cirkevné súdy

Článok 81. Príčiny odlúčenie a zrušenie.

Prokurátori, vystúpenie cirkevných súdov, obdržať nasledujúce práva:

a) Do manželského príčiny:

1.º Vo skrátenom konaní, 300 eur.

2.º v pléne konaní, 600 eur.

b) Na príčiny neplatnosti manželstva, 600 eur.

C) V konaní pred tribunálu Rota, 800 eur.

KAPITOLA VII

Všeobecné ustanovenia uplatniteľné pre všetky objednávky

jurisdikčnej

Článok 82. Náhrada výdavkov poskytovaných.

Advokát obdrží, Okrem práv udelených vám, náhrada výdavkov, ktoré by dodali stranou, ktorá reprezentuje. Ak, z akéhokoľvek dôvodu, v priebehu konania, zaniká v zastúpenie má, nárok len na náhradu dodávaných nákladov a podielu na právach k okamihu, kedy to prestalo, , Ktorá je stanovená na základe dohody s prokurátorom nahradiť ho. Ak sa nedohodnú prokurátormi v rozdelení práv vzťahujúcich sa k obdobiu, kedy dôjde k nahradeniu, predložiť spor na doske príslušnej vysokej školy, k vyporiadaniu od.

Článok 83. Súdne pomoc.

1. Spracovaním žiadosti o právnu pomoc alebo intervencie, prikázanie, remeslá a iné akty komunikácia s inými verejnými, verejné subjekty, súkromné ​​alebo osobné, Advokát vnímať:

a) V určité množstvo procesov:

Do eur Euro
300,51 3,31
601,01 4,96
6.010,12 9,92
Nad 6.010,12 13,22

b) Pokiaľ nie je výslovne vyjadrená alebo odpočítať, a to bola neoceniteľná, bude narastať 13 eur.

2. Advokát, ktorý by mal sprevádzať účasť na súdne komisiu sám o sebe alebo iným advokátom, pre ktorú bolo delegované zásah, v zasadacej rozkazu, kancelárie alebo diligence, mimo budovu súdu v rovnakej alebo odlišnej populácie, narastať množstvo 22,29 eur.

Článok 84. Výstupy obce.

Ak žalobca musí ísť mimo mesto bydliska, ale v rámci súdneho, z dôvodu akejkoľvek záležitosti alebo konaní, alebo v súlade s dožiadaní, obchodov alebo objednávok, narastať 14,86 eur, vnímanie podporuje svoje práva vo veci. V každom prípade, Zákazník hradí všetky náklady, ktoré vytvárajú právnika.

Článok 85. Kópia.

Prokurátor účtované získanie neoprávnených kópií a množstva 0,16 eur, na list, hradí náklady právneho zastúpenia vyplývajúcich z týchto.

Článok 86. Účty.

V účtoch vymáhať svoje práva zo strany advokátov, byť denominované tarifné položky vzťahujúce sa na každý z koncov než tie, ktoré obsahujú alebo konania alebo výdavky spojené.

Článok 87. Uchovanie dokumentov.

Advokát bude uchovávať dokumenty týkajúce sa výdavkov a realizovaných výdavkov a budú nútení sa zobrazia zákazníkovi, odovzdanie, v prípade, že tieto tvrdenia, kópie tých,.

Článok 88. Členenie dokumentov a ďalších akcií.

Pre všetky žiadosti o členení dokumentov, Autosalón, svedectvo vydávajú alebo získanie kópie iným spôsobom rozmnožovania povolených zákonom, Advokát narastať 2,97 eur .

Článok 89. Príjem upozornenia.

Advokát táto výnimka je určený pre výhradne na účely prijímania oznámení, príjem plných práv sporu alebo môže byť určené obdobie, aj keď nie že by personado.

Článok 90. Otázky ochrany hospodárskej súťaže.

V štúdiách zahŕňajúcich dva právnikmi v oblasti hospodárskej súťaže vydania, polovičný poplatok za práva, na ktoré.

Článok 91. Akruálne tarify.

Vnímanie lehoty uvedené v tejto tarife musí byť plne patrí od okamihu svojho vzniku.

Zmeny vykonané R.D. 5/2010, z 31 Marec:

Kráľovský dekrét-zákon 5/2010, z 31 Marec, o predĺženie doby platnosti niektorých dočasných ekonomických opatrení.

Doplňujúce ustanovenia len. Colné práv právnici súdy

1. Celková suma cla advokátom súdu v tej istej veci, úkon alebo konanie nesmie presiahnuť 300.000 eur.

Výnimočne, a podrobia sa zdôvodnenie a povolenia sudcu, môže prekročiť limit je uvedené vyššie pre spravodlivé a primerane odmeňovať profesionálne služby skutočne vykonanej zástupcu mimoriadnym spôsobom.

2. V insolvenčnom základ pre reguláciu nadobudnuté práva budú 60 podľa 100 záväzky vyplývajúce z konečného zoznamu veriteľov podanej prijímačov. Keď sa počet veriteľov na zozname je väčší než 300, vymeriavací základ sa zvýši na 70 záväzky por100.

3. Pravidlá uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa vzťahuje na všetky opatrenia alebo konania dovtedy, kým nenadobudne platnosť tohto kráľovského zákonného dekrétu, vrátane dlžných súm za predchádzajúce akcie neboli zaplatené v pevnom.

 

 

 

Required

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *