Σεβίλλη Directory Δικηγόρος

Abogados en Sevilla EyS
Εργασία
Οικογένεια
Bufete de abogados y asesoría laboral en sevilla.
Letrados y asesores Especiazados en Derecho de Familia, Εργασία, Αστικός, Έμπορος, Penal y Adminitrativo Púlico.

Bufete de abogados y asesoría laboral en sevilla.
Letrados y asesores Especiazados en Derecho de Familia, Εργασία, Αστικός, Έμπορος, Penal y Adminitrativo Púlico.
Departamento de Asesoría especilista en gestión integral de empresas con especial dedicación al transporte.

ΣΕΒΙΛΛΗ
C/ Arquitectura 4, Torre 10, Εργοστάσιο 1, Mód. 4
41015
954920613
637584305
954955283
Δικηγόροι σε Σεβίλλη
Angel Subirón Abascal
Αγροτική
Συνεταιρισμός
Especialistas en Dº Agrario y Cooperativismo rural.

Prestamos servicio en toda la provincia de Sevilla desde hace más de 15 ετών.

ΣΕΒΙΛΛΗ
Calle San Jacinto 14, 1º
41010
954232221
954232221
BJ Abogado
Ποινικός
Αστικός
En BJAbogados no somos un gran bufete, no llevamos grandes empresas ni multinacionales. En BjAbogados tratamos directamente con nuestros clientes, les escuchamos, asesoramos y ayudamos en todo lo que necesiten.

Este despacho presta sus servicios con la voluntad de encontrar soluciones a cada uno de los problemas que se le plantean a nuestros clientes, o en su caso, precisamente ofrece asesoramiento a fin de evitarlos, en el caso de que se haga un uso de la abogacía en su sentido más preventivo. A continuación, le indicamos parte de los servicios legales que prestamos.

Las áreas de derecho de dedicación preferente de nuestro despacho son las siguientes:

* Οικογένεια - Matrimonial
* Ποινικός
* Αστικός
* Constitución y asesoramiento laboral y fiscal para empresas
* Vivienda y Alquileres
* Εργασία
* Διοικητική
* Extranjería

ΣΕΒΙΛΛΗ
Avenida Cádiz Nº4 2ºA
41004
654168678
954580795
http://www.bjabogado.com
David Guerrero Ventura
Οι πλοιοκτήτες της Κοινότητας
Οι πλοιοκτήτες της Κοινότητας
Servicio integral para Comunidades de Propietarios. Jurídico, Δημοσιονομικός, Laboral y Contable.

Servicio integral para Comunidades de Propietarios. Jurídico, Δημοσιονομικός, Laboral y Contable.

ΣΕΒΙΛΛΗ
Calle de Justino Matute, N º 47, local 2
41010
954191147
954191147
Despacho Hermida y Asociados
Αστικός
Αφερεγγυότητα
Antonio Hermida fundó el despacho en 1947. Hoy en día, dos de sus hijos y otros cinco profesionales del derecho continúan con el saber hacer del fundador.

Prestamos servicio en toda España.

ΣΕΒΙΛΛΗ
Calle Leiria, N º 14, 1Πρώτος όροφος.
41010
900451123
902451123
Domènech Abogados
Οικογένεια
Τροχαία ατυχήματα
Αποστολή Guiomar Domènech.

Ποιότητα νομικές υπηρεσίες στη Σεβίλλη.

Αυτό το γραφείο ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

- Dº Οικογένεια.
- Βία των Φύλων.
- Οδικές μεταφορές και την κυκλοφορία.
- Ποινική Dº.

MONTEQUINTO
Calle El Melchor, 9
41089
683424480
955943966
http://www.domenechabogados.es
Elena Delafuente Solís
Οικογένεια
Αστικός
Παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, γρήγορη και οικονομική.

Speek αγγλικά και γαλλικά. Εξειδίκευση σε διεθνικές οικογενειακές διαφορές.

ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΕΣ
Avenida Adolfo Suarez, N º 75
41704
955985903
955985903
ESTUDIO JURÍDICO EMPRESARIA
Inmobiliario
Fusiones y Adquisiciones
Somos especialistas en ofrecer a las Pymes y Entidades de todo tipo la externalización de su Departamento Jurídico, englobando así todo el asesoramiento diario que puedan precisar, convirtiéndonos en su proveedor de servicios jurídicos. Nuestro objetivo es la calidad en el trabajo profesional y en la relación con los clientes; la capacidad de innovación; la honestidad y el respeto a las reglas éticas y deontológicas; Σε περίληψη, la búsqueda absoluta de la excelencia en todos los niveles de nuestra actividad.

SERVICIOS JURIDICOS A EMPRESAS

Somos especialistas en ofrecer a las Pymes y Entidades de todo tipo la externalización de su Departamento Jurídico, englobando así todo el asesoramiento diario que puedan precisar, convirtiéndonos en su proveedor de servicios jurídicos. Nuestro objetivo es la calidad en el trabajo profesional y en la relación con los clientes; la capacidad de innovación; la honestidad y el respeto a las reglas éticas y deontológicas; Σε περίληψη, la búsqueda absoluta de la excelencia en todos los niveles de nuestra actividad.

La estructura de la que disponemos nos permite prestar asesoramiento jurídico en Derecho español, Iberoamericano y de la Unión Europea, tanto a clientes españoles como a clientes internacionales en sus inversiones en España o fuera de ella con especial relevancia en los países Iberoamericanos.
Para ello creamos acuerdos de colaboración y asociación con las más prestigiosas firmas jurídicas y mercantiles de los distintos países latinoamericanos y europeos.

QUÉ OFRECEMOS:

- Asesoramiento permanente en cuantos asuntos de mercados internacionales, mercantiles, civiles, administrativos, laborales y societarios afecten a la empresa.
- Redacción de contratos civiles y mercantiles
- Morosidad de deudores, Análisis de solvencia
- Reclamaciones extrajudiciales, Información del crédito en Concursos de Acreedores.
- Si el cliente es el deudor: negociaciones extrajudiciales y asesoramiento a los efectos de presentar Concursos Voluntarios.

Áreas de actuación:

Fusiones y Adquisiciones:

Adquisición de todo tipo de sociedades privadas, por compra, fusión, aumento de capital, κλπ..
Adquisición de sociedades cotizadas (ofertas públicas de adquisición) y no cotizadas, incluyendo operaciones encaminadas a la inmediata exclusión de cotización, y exclusión, αν, de accionistas minoritarios.
Reestructuraciones.
Asesoramiento en inversiones en compañías con dificultades financieras.
Nuevas inversiones en cualquier fase de la vida de la compañía.
Modificaciones estructurales.
Fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, nacionales y transfronterizas.
Reestructuraciones societarias y de grupos.
Traslado internacional del domicilio social.
Operaciones de capital
Adquisiciones apalancadas y operaciones de adquisición promovidas por equipos directivos.
Distribución de dividendos y reservas en especie.
Deuda
Financiación de adquisiciones. Asesoramiento a compradores y financiadores.
Asesoramiento societario. Secretarías de consejos de administración.
Desinversiones.
Asesoramiento en venta a empresas industriales u otras entidades, OPVs y salidas a bolsa.
Estrategias de desinversión alternativas: devolución de aportaciones y otras formas de reestructuración del capital.
Acompañamiento a los clientes en las inversiones que realizan fuera de la Península Ibérica.

Mercantil y Societario:

Constitución y Llevanza de Sociedades.
Pymes, Autónomos y Profesionales.
Contratación.
Litigios.
Contabilidad y Auditorías.
Comercio electrónico.
Protección de Datos.
Prevención de Blanqueo de Capitales.
Arbitraje y Mediación.
Derecho Bancario.
Responsabilidad civil y aseguramiento.
Internacionalización de la empresa.

Fiscal y Tributario:

Consultoría y asesoramiento.
Administración de Patrimonios.
Declaraciones de Hacienda.
Defensa ante Inspecciones de Hacienda.
Litigios.

Inmobiliario y Urbanístico:

Compraventas. Aseguramiento de cargas, hipotecas, comprobación estado del inmueble. Asistencia a firma notarial.
Arrendamientos. Contratos, impagos, reclamaciones judiciales.
Embargos y Subastas.
Reparcelaciones.
Expropiaciones.
Defectos de Construcción.
Servidumbres. Derechos reales.
Asesoramiento en todas las tareas urbanísticas y administrativas, tanto a particulares como a promotores, constructores y administraciones públicas.
Elaboración y seguimiento de recursos en vía administrativa y Contencioso Administrativa.
Control de trámite de expedientes e intervención ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Gestión, defensa y asesoramiento, en cualquier asunto de carácter urbanístico
Algunos procedimientos en los que se interviene:
- Gestión de licencias.
- Contratación administrativa.
-Responsabilidad patrimonial ante las Administraciones. Publicas
- Infracciones y sanciones urbanísticas.

Εργασία:

Asesoramiento general.
Contratación.
Sindical.
Procesos disciplinarios ~ sanciones.
Asesoramiento en materia de negociación colectiva.
Seguridad Social.
Estudios de prejubilación, incapacidades.
Recursos Administrativos.
Extranjería.
Permisos.
Trabajadores desplazados.
Prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento en política preventiva en la empresa.
Defensa ante los tribunales en supuestos de accidentes de trabajo.
Procedimiento inspector.
Despidos o sanciones.
Accidentes de trabajo.
Clasificación profesional.
Modificación de condiciones de trabajo.
Reclamaciones individuales.
Conflictos colectivos.
Selección y contratación a través de E.T.T.

Διοικητική:

Recursos contra la Administración.
Sanciones Municipales, Autonómicas y Estatales.
Contencioso-administrativos.

Propiedad Industrial e Intelectual:

Patentes y Marcas.
Defensa ante Tribunales de Marcas.
Defensa de la competencia.

Protección de Datos:

- Adaptación a la legislación vigente de Protección de Datos.
- Auditorías.
- Defensa ante sanciones.
Comercio Electrónico.
Registros y Reclamación de Dominios.

Αφερεγγυότητα:

Representación de acreedores y de la empresa concursada:
- Comunicación de Crédito,
- Seguimiento de su reconocimiento,
- Incidentes relacionados con Crédito.
Instancia del proceso concursal:
- Análisis económico-jurídico pre-concursal,
- Solicitud del concurso,
- Planes de viabilidad,
- Asesoramiento en la fase de liquidación.
Ejercicio del cargo de administrador concursal:
- Actuación como letrado de la administración concursal,
- Actuación como economista de la administración concursal,
- Actuación como Administrador Único en procedimientos Abreviados.

No nos conformamos con ser un Departamento Jurídico, aspiramos a superar sus expectativas y a convertirnos en sus abogados de confianza.

Gema García García
Abogada-Directora de ESTUDIO JURIDICO EMPRESARIAL para todo el territorio nacional.

Juan Carlos San Martin Blanco
Abogado-socio Relaciones institucionales.

ΣΕΒΙΛΛΗ
MORENO DE VARGAS, 4
06800
924301586
606868627
924301586
http://www.estudiojuridicoempresarial.es
Joaquín Lara y Asociados
Εργασία
Tributario / Δημοσιονομικός
Bufete de Abogados especialistas en diversas materias

Bufete de Abogados especialistas en Fiscal, Εργασία, cláusulas suelo, Οικογένεια (divorcios - Modificación de medidas, patria potestad), Arrendamientos, Penal/violencia de género, Reclamaciones accidentes, Administrador Concursal, Mediador. Creación y Gestión integral de empresas (Red PAE).

ΣΕΒΙΛΛΗ
C/ Caños de Carmona, 9 - 1Α
41003
625355785
954707700
http://www.abogadojoaquinlara.com
Juan Jose Taillafert Delgado
Εργασία
Αστικός
Letrado especializado en derecho laboral y civil.

Amplia formacion y experiencia en reclamaciones y procedimientos en las especialidades del derecho civil y laboral.

ΣΕΒΙΛΛΗ
calle Virgen de Valvanera, 10- local
41018
954571025
954530140
954570925
http://www.tbabogados.es